top of page

Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Studio Blankestijn. Deze zijn van toepassing op alle geleverde diensten.

Studio Blankestijn

Algemene voorwaarden

Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Studio Blankestijn en de cliënt, voor zowel individuele leefstijlcoaching als groepsbijeenkomsten.
1.2 Door het aangaan van een overeenkomst met Studio Blankestijn, gaat de cliënt akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

2. Definities
2.1 Studio Blankestijn: De onderneming die leefstijlcoaching aanbiedt, zowel individueel als in groepsverband.
2.2 Cliënt: De persoon die deelneemt aan de leefstijlcoaching, individueel of in groepsverband.
2.3 Overeenkomst: De afspraak tussen Studio Blankestijn en de cliënt met betrekking tot de dienstverlening.

 

3. Inschrijving en Betaling
3.1 Inschrijving voor zowel individuele trajecten als groepsbijeenkomsten geschiedt via het inschrijfformulier op de website of via e-mail.
3.2 Betaling dient vooraf te geschieden, tenzij anders overeengekomen. Voor individuele trajecten wordt per sessie of per pakket betaald; voor groepsbijeenkomsten wordt per periode (bijvoorbeeld maand of kwartaal) betaald.
3.3 Voor GLI CooL geldt dat doorverwijzing plaatsvindt via de huisarts of medisch specialist. Vergoeding loopt via de verzekering. De overige voorwaarden zijn ook op GLI CooL deelnemers van toepassing. Voor GLI CooL geldt tevens dat 80% van de bijeenkomsten actief moet worden bijgewoond. Dit is ook nodig om eventueel in aanmerking te komen voor medicatie.
3.4 Bij niet-tijdige betaling behoudt Studio Blankestijn zich het recht voor om de deelname van de cliënt op te schorten totdat de betaling is voldaan.

 

4. Annulering en Wijziging
4.1 Annulering van een individuele sessie dient minimaal 24 uur van tevoren te worden doorgegeven. Bij te late annulering wordt de sessie volledig in rekening gebracht.
4.2 Voor annulering van groepsbijeenkomsten geldt een minimale annuleringstermijn van 48 uur voor aanvang van de bijeenkomst. Bij te late annulering wordt het volledige bedrag voor de bijeenkomst in rekening gebracht.
4.3 Studio Blankestijn behoudt zich het recht voor om bijeenkomsten of sessies te verplaatsen of te annuleren in geval van overmacht of onvoldoende deelnemers. In dit geval zal een alternatief worden geboden of zal het betaalde bedrag worden teruggestort.

 

5. Gezondheid en Verantwoordelijkheid
5.1 De cliënt is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar gezondheid en dient Studio Blankestijn te informeren over eventuele medische aandoeningen of beperkingen die van invloed kunnen zijn op de coaching of bijeenkomsten.
5.2 Deelname aan de coaching en bijeenkomsten geschiedt op eigen risico. Studio Blankestijn is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel dat voortvloeit uit deelname, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.

 

6. Vertrouwelijkheid en Privacy
6.1 Studio Blankestijn behandelt alle verstrekte informatie van de cliënt vertrouwelijk en conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.
6.2 Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de dienstverlening en worden niet gedeeld met derden zonder voorafgaande toestemming van de cliënt.

 

7. Klachtenprocedure
7.1 Klachten over de dienstverlening dienen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende sessie of bijeenkomst, schriftelijk te worden gemeld bij Studio Blankestijn.
7.2 Studio Blankestijn zal de klacht binnen 14 dagen na ontvangst in behandeling nemen en trachten deze naar tevredenheid van de cliënt op te lossen.

 

8. Overmacht
8.1 In geval van overmacht, zoals ziekte, ongevallen of andere onvoorziene omstandigheden, is Studio Blankestijn gerechtigd de dienstverlening te verplaatsen of te annuleren zonder dat de cliënt recht heeft op schadevergoeding.

 

9. Toepasselijk Recht en Geschillen
9.1 Op alle overeenkomsten tussen Studio Blankestijn en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing.
9.2 Geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Studio Blankestijn is gevestigd.


 

bottom of page